ประวัติห้องสมุด

ประวัติความเป็นมาของห้องสมุดวิทยาลัยพณิชยการเชตุพนวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน  เมื่อครั้งตั้งอยู่ที่ท่าเตียน  ได้เริ่มเปิดห้องสมุดโดยการใช้ห้องเรียน ขนาด 1 ห้องเรียน  ใช้เป็นที่เก็บหนังสือเท่านั้น  ต่อมาเมื่อมีหนังสือจำนวนมากขึ้น จึงขยายห้องเป็นขนาด 2 ห้องเรียน และฝึกนักเรียนให้ช่วยซ่อมหนังสือในเวลาว่าง

ในปี พ.ศ.2513 วิทยาลัยฯ ได้ย้ายที่ตั้งจากท่าเตียนมาอยู่ที่เขตราษฎร์บูรณะห้องสมุดมีขนาดเพิ่มมากขึ้น กว้าง 3 ห้องเรียน ตั้งอยู่ที่อาคาร3 ชั้น 4 เป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากรสารนิเทศ มีหนังสือเพิ่มมากขึ้น มีการจัดหนังสือตามระบบทศนิยมของดิวอี้และมีการตกแต่งบรรยากาศสำหรับการค้นคว้า

ในปี พ.ศ.2540 ได้ย้ายห้องสมุดมายังอาคาร 5 ชั้น 1 ขยายพื้นที่เพิ่มมากขึ้นมีขนาด 8 ห้องเรียนเพื่อรองรับการขยายตัวของการอ่าน

ในปี พ.ศ.2542 ท่านผู้อำนวยการ สุมาลี จุลเจิม  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการ    เชตุพน ท่านได้มีนโยบายที่จะทำการปรับปรุงห้องสมุดทั้งหมดครั้งใหญ่เพื่อให้นักเรียน  นักศึกษาได้มีแหล่งในการศึกษาค้นคว้า และแหล่งพักผ่อนหย่อนใจในยามว่างโดยทำการปรับปรุงสภาพแวดล้อม  ระบบการจัดเก็บหนังสือ  ได้จัดทำโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศกับงานห้องสมุด  โดยนำเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปงานห้องสมุดเข้ามาใช้  ทำให้มีการบริการที่ดีสะดวกรวดเร็วขึ้น  และได้มีการแบ่งสัดส่วนพื้นที่ในการให้บริการเป็นห้องบริการหนังสืออ้างอิง  ห้องบริการสื่อโสตทัศน์  ห้องบริการภาพยนตร์  ห้องนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ  ห้องอ่านหนังสือทั่วไป

ในปี พ.ศ.2545  ได้ทำการปรับปรุงขยายพื้นที่ด้านข้างซึ่งเดิมเป็นทางเดินระหว่างตึกออกไปขยายเป็นห้องบริการวารสารและหนังสือพิมพ์ และเพิ่ม โต๊ะ-เก้าอี้ สำหรับการบริการการอ่านมากขึ้น  พร้อมทั้งเปิดบริการอินเตอร์เน็ต  เพื่อให้ห้องสมุดวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน เป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน-นักศึกษา ครู-อาจารย์ บุคลากรของวิทยาลัยฯ ตลอดไป

ระเบียบการใช้บริการห้องสมุดวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน  

เวลาให้บริการ

วันจันทร์-วันศุกร์                                                                                เวลา 07.00-18.00

ปิดบริการวันเสาร์-วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดพิเศษอื่นๆ ของวิทยาลัย

 

ผู้มีสิทธิ์ใช้บริการห้องสมุด

1. นักเรียน-นักศึกษา, ครู-อาจารย์

2. เจ้าหน้าที่, นักการภารโรง

3. บุคคลภายนอก (ไม่อนุญาตให้ยืมหนังสือ)

 

การสมัครสมาชิกห้องสมุด

เพื่อใช้สิทธิในการยืม-คืนหนังสือ  ครูนักเรียนนักศึกษาต้องสมัครสมาชิกห้องสมุด  โดยการเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

1. บัตรนักเรียน  นักศึกษา

2.  รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน 1 รูป

 

ระเบียบการยืม-คืนหนังสือและโสตทัศนาวัสดุ

การยืม - คืน หนังสือ  

การยืมหนังสือ

นักเรียน นักศึกษา                                          5  เล่ม / 7 วัน

ครู-อาจารย์,เจ้าหน้า                                       10 เล่ม / หนึ่งภาคการศึกษา

เจ้าหน้าที่, นักการภารโรง                                 3 เล่ม / หนึ่งภาคการศึกษา

การยืมโสตทัศนวัสดุ

นักเรียน  นักศึกษา                                        1 ม้วน หรือ 1 แผ่น/3 วัน

ครู-อาจารย์                                                  3 ม้วน หรือ 3 แผ่น/5 วัน

เจ้าหน้าที่, นักการภารโรง                               1 ม้วน หรือ 1 แผ่น/3 วัน

 

การปรับ  

1. กรณีคืนหนังสือเกินเวลาที่กำหนด

นักเรียน-นักศึกษา                                                             วันละ 5 บาท  ต่อ 1 เล่ม

ครู-อาจารย์                                                                      วันละ 5 บาท  ต่อ 1 เล่ม

เจ้าหน้าที่, นักการภารโรง                                                    วันละ 5 บาท  ต่อ 1 เล่ม

2. กรณีคืนโสตทัศนวัสดุเกินเวลาที่กำหนด

นักเรียน-นักศึกษา                                                             วันละ 10 บาท/1 ม้วน หรือ1 แผ่น

ครู-อาจารย์                                                                      วันละ 20 บาท/1 ม้วน หรือ 1 แผ่น

เจ้าหน้าที่, นักการภารโรง                                                    วันละ 20 บาท/1 ม้วน หรือ 1 แผ่น

3. กรณีทำหนังสือชำรุด หรือ สูญหาย ต้องติดต่อห้องสมุดโดยเร็ว  สามารถปฏิบัติได้ดังนี้

- ซื้อหนังสือคืนห้องสมุดตามหนังสือที่ทำหาย  พร้อมชำระค่าปรับที่เกินเวลาที่กำหนดส่งคืน

- ชดใช้เงินเป็น 2 เท่าของราคาหนังสือ   พร้อมชำระค่าปรับที่เกินเวลาที่กำหนดส่งคืน

4. กรณีทำสื่อโสตทัศนวัสดุ ชำรุด หรือ สูญหาย ให้ปฎิบัติเช่นเดียวกับข้อ 3

 

การลงโทษ  

1. ผู้ค้างหนังสือ และ ค้างค่าปรับหนังสือ จะถูกตัดสิทธิในการยืมและไม่ได้รับอนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนในภาคต่อไป และงดออกใบรับรองจนกว่าจะนำหนังสือมาคืนหรือชำระเงิน ค่าปรับเรียบร้อยแล้ว

2. การไม่ปฎิบัติงานตามข้อปฎิบัติในการใช้ห้องสมุด, การตัดฉีก และ ขโมยหนังสือ  บรรณารักษ์  มีอำนาจดำเนินการดังนี้

- ตัดสิทธิการใช้ห้องสมุด

- เสนอให้วิทยาลัยฯ พิจารณาโทษ