ศูนย์วิทยบริการและห้องสมุดวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

         ศูนย์วิทยบริการและห้องสมุดวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่มีทรัพยากรสารสนเทศไว้บริการอย่างเหมาะสมทุกแผนกวิชา รวมทั้งหนังสืออ่านเพิ่มเติมประเภทบันเทิงคดี วารสารหนังสือพิมพ์ รวมทั้งสื่อโสตทัศนวัสดุประเภทต่าง ๆ มีการจัดบริการและจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างหลากหลาย ตั้งอยู่บริเวณชั้นล่างของอาคาร 5 มีขนาดประมาณ 8 ห้องเรียน มีการจัดบริการดังนี้

1.  บริการสืบค้นข้อมูลหนังสือ

      ห้องสมุดบริการสืบค้นข้อมูลหนังสือผ่านระบบอัตโนมัติของห้องสมุด สามารถสืบค้นข้อมูลได้โดยสะดวกและรวดเร็ว ค้นหาสารสนเทศได้รวดเร็ว

2.  บริการการอ่าน

      ห้องสมุดได้จัดการบริการการอ่านไว้เป็นสัดส่วนโดยมีห้องอ่านหนังสือส่วนกลางที่มีการจัดหนังสือโดยใช้ระบบทศนิยมดิวอี้ ตั้งแต่หมวด 000 – 900 มีพื้นที่ในการให้บริการมากที่สุด ประกอบไปด้วยที่นั่งอ่านหนังสือทั่วไปและที่นั่งอ่านหนังสือและค้นคว้าเฉพาะบุคคล

3.  บริการยืมคืน

      ห้องสมุดมีระบบการยืมคืนโดยอัตโนมัติผ่านโปรแกรมสำเร็จรูป

4.  บริการหนังสืออ้างอิง

     ห้องสมุดจัดหนังสืออ้างอิงไว้บริการ แก่นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ มีบริเวณพื้นที่         และที่นั่งสำหรับศึกษาค้นคว้าเป็นสัดส่วน เงียบสงบ บรรยากาศดี น่าพักผ่อน

5.  บริการมุมเยาวชน

     ห้องสมุดจัดบริการมุมหนังสือสำหรับเยาวชน เพื่อส่งเสริมหนังสือดีน่าอ่าน เหมาะกับวัยรุ่น นำเสนอ ความรู้และแง่คิดผ่านตัวละคร

6.  บริการมุมหนังสือภาษาต่างประเทศ

      ห้องสมุดแยกมุมหนังสือภาษาต่างประเทศ ให้ผู้ใช้บริการสามารถเห็นได้ชัดเจน หยิบใช้ได้สะดวกและรวดเร็ว เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

7.  บริการวารสารและหนังสือพิมพ์  

      ห้องสมุดจัดบริการวารสารและหนังสือพิมพ์ในพื้นที่เดียวกัน โดยมีการบริการทั้งหนังสือพิมพ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ วารสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบง่ายต่อการหยิบใช้บริการ

8.  บริการหนังสือใหม่ 

9.  บริการถ่ายเอกสาร 

10. บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า 

 11.  บริการสื่อโสตทัศน์และสื่ออิเลคโทรนิกส์ 

       เปิดบริการทางด้านโสตทัศนวัสดุต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษา                 หรือผู้ใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นการบริการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ซึ่งจะอยู่ในรูปของวีดีทัศน์เทปบันทึกเสียง ซีดี และUBC

12.  บริการห้องภาพยนตร์

        เปิดบริการทางด้านโสตทัศน์วัสดุเช่นกัน ในรูปแบบที่เป็นวีดีทัศน์ วีซีดี ดีวีดี ทั้งที่เป็นเรื่องส่งเสริมการเรียนการสอน สารคดี และบันเทิงคดี

13.  บริการอินเตอร์เน็ต 

       เปิดบริการสืบค้นสารสนเทศผ่านเครือข่าย Internet

14. บริการ E-library จำนวน 5 User

      เป็นการบริการสืบค้นข้อมูลข่าวสาร บทความ จากหนังสือพิมพ์ จำนวน 30 ชื่อเรื่อง

­15. บริการมุมโน๊ตบุ๊ค

      ด้วยปัจจุบันนักเรียน นักศึกษา มีความจำเป็นในการนำโน๊ตบุ๊คมาใช้ในการค้นหาข้อมูล       ทำรายงาน ห้องสมุดจึงจัดมุมโน๊ตบุ๊คเพิ่มเพื่อความสะดวก

                                           


                                      

ภาพบรรยากาศ และส่วนบริการต่าง ๆ 

16.  ห้องนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 

        เป็นแหล่งรวบรวมสารสนเทศเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรี ได้แก่ หนังสือพระราชนิพนธ์ เอกสาร หุ่นจำลอง สื่อประสม ผู้ใช้บริการสามารถจะค้นคว้าได้จากสื่อสิ่งพิมพ์ดังกล่าว

มุมหนังสือสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 

 

17.  มุมนิทรรรศการถาวร 


ประวัติวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน 


เรื่องน่ารู้ของเขตราษฎร์บูรณะ 


ภาพบอร์ดพระพี่นาง 

 

18.  มุมนักสะสมและหนังสือหายาก 19. มุมศิลปวัฒนธรรมไทย