ระเบียบการใช้บริการห้องสมุดวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน  

เวลาให้บริการ

วันจันทร์-วันศุกร์                               เวลา 07.00-18.00

ปิดบริการวันเสาร์-วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดพิเศษอื่นๆ ของวิทยาลัย

 

ผู้มีสิทธิ์ใช้บริการห้องสมุด

1. นักเรียน-นักศึกษา, ครู-อาจารย์

2. เจ้าหน้าที่, นักการภารโรง

3. บุคคลภายนอก (ไม่อนุญาตให้ยืมหนังสือ)

 

การสมัครสมาชิกห้องสมุด

เพื่อใช้สิทธิในการยืม-คืนหนังสือ  ครูนักเรียนนักศึกษาต้องสมัครสมาชิกห้องสมุด  โดยการเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

1. บัตรนักเรียน  นักศึกษา

2.  รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน 1 รูป

 

ระเบียบการยืม-คืนหนังสือและโสตทัศนาวัสดุ

การยืม - คืน หนังสือ  

การยืมหนังสือ

นักเรียน นักศึกษา                               5  เล่ม / 7 วัน

ครู-อาจารย์,เจ้าหน้า                            10 เล่ม / หนึ่งภาคการศึกษา

เจ้าหน้าที่, นักการภารโรง                      3 เล่ม / หนึ่งภาคการศึกษา

 

การยืมโสตทัศนวัสดุ

นักเรียน  นักศึกษา                              1 ม้วน หรือ 1 แผ่น/3 วัน

ครู-อาจารย์                                        3 ม้วน หรือ 3 แผ่น/5 วัน

เจ้าหน้าที่, นักการภารโรง                      1 ม้วน หรือ 1 แผ่น/3 วัน

 

การปรับ

1. กรณีคืนหนังสือเกินเวลาที่กำหนด

                       นักเรียน-นักศึกษา                         วันละ 5 บาท  ต่อ 1 เล่ม

                       ครู-อาจารย์                                  วันละ 5 บาท  ต่อ 1 เล่ม

                       เจ้าหน้าที่, นักการภารโรง                วันละ 5 บาท  ต่อ 1 เล่ม

 

2. กรณีคืนโสตทัศนวัสดุเกินเวลาที่กำหนด

                      นักเรียน-นักศึกษา                           วันละ 10 บาท/1 ม้วน หรือ1 แผ่น

                      ครู-อาจารย์                                    วันละ 20 บาท/1 ม้วน หรือ 1 แผ่น

                      เจ้าหน้าที่, นักการภารโรง                   วันละ 20 บาท/1 ม้วน หรือ 1 แผ่น

 

3. กรณีทำหนังสือชำรุด หรือ สูญหาย ต้องติดต่อห้องสมุดโดยเร็ว  สามารถปฏิบัติได้ดังนี้

                 - ซื้อหนังสือคืนห้องสมุดตามหนังสือที่ทำหาย  พร้อมชำระค่าปรับที่เกินเวลาที่กำหนดส่งคืน

                 - ชดใช้เงินเป็น 2 เท่าของราคาหนังสือ   พร้อมชำระค่าปรับที่เกินเวลาที่กำหนดส่งคืน

 

4. กรณีทำสื่อโสตทัศนวัสดุ ชำรุด หรือ สูญหาย ให้ปฎิบัติเช่นเดียวกับข้อ 3

 

การลงโทษ  

                 1. ผู้ค้างหนังสือ และ ค้างค่าปรับหนังสือ จะถูกตัดสิทธิในการยืมและไม่ได้รับอนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนในภาคต่อไป และงดออกใบรับรองจนกว่าจะนำหนังสือมาคืน หรือชำระเงิน ค่าปรับเรียบร้อยแล้ว

                 2. การไม่ปฎิบัติงานตามข้อปฎิบัติในการใช้ห้องสมุด, การตัดฉีก และ ขโมยหนังสือ  บรรณารักษ์  มีอำนาจดำเนินการดังนี้

                                     - ตัดสิทธิการใช้ห้องสมุด

                                      - เสนอให้วิทยาลัยฯ พิจารณาโทษ