บุคคลากร

 
ผู้อำนวยการวิทยาลัย
ดร.ชัยฤทธิ์ แสงสว่าง
รองผู้อำนวยการฯฝ่ายวิชาการ
นางอรพิน จริยาธนเบญญา
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
นางรัชประภา มณีโรจน์


ครูดูแลศูนย์การเรียนรู้ภาษาด้วยตัวเอง
  นางคติยา เชื้อสุวรรณ
ครูช่วยงานศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด
นางสาวสุทรรศนัยน์ จิดานนท์

เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวธนัญสรณ์ สุดใจ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวปวีย์สุดา  โพธิ์เลี้ยง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวณัฐพร  สุวรรณวิธี